kratka povijest ljudskih prava

Ideje dostojanstva, slobode, jednakosti i pravde javljaju se još u grčkoj filozofiji, a prisutne su i u većini svjetskih kultura i religija. Prava, kako ih danas shvaćamo, postupno su prenesena s područja filozofije i religije na područje prava i politike te su rezultat dugotrajnog procesa raspravljanja na osnovi znanstvenih teorija te prvenstveno političkih, ali i društvenih ili individualnih inicijativa. Važnu ulogu u razvoju ljudskih prava imali su brojni filozofi i politički mislioci, posebno oni iz 17. i 18. stoljeća, kada su po prvi put formulirani zahtjevi za građanskim i političkim pravima.

Jedan od njih svakako je Thomas Hobbes (1588-1679), engleski filozof sedamnaestog stoljeća, koji se bavio problemom društvenog i političkog uređenja. U svom djelu Levijatan izlaže teoriju društvenog ugovora. Prema Hobbesu ljudi sklapaju društveni ugovor kako bi iz "prirodnog stanja" (koje shvaća kao rat svih protiv sviju), prešli u stanje civiliziranog društva, prenoseći svoju vlast na pojedinca ili skupinu ljudi odnosno na državu. Država je, dakle, rezultat društvenog ugovora te sredstvo osiguranja mira, vladavine prava, razuma i zakona.

Iako obojica polaze od teorije društvenog ugovora,  za razliku od Hobbesa koji smatra da su prava suverena, apsolutna i nedjeljiva, John Locke (1632-1704) kritizira apsolutnu monarhiju. On smatra da u apsolutnoj monarhiji nema vlasti koja bi štitila građane od samovolje vladara, stoga uvodi koncept razdiobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i federativnu,  te smatra da  je narod jedini nositelj državnog suvereniteta. Zakonodavna vlast za Lockea nije neograničena, već se temelji na zakonima koji bi trebali služiti narodu i biti jednaki za sve. U slučaju da nositelj zakonodavne vlasti zlorabi svoju vlast, narod mu je može oduzeti, pa čak i silom. Time zapravo Locke potvrđuje pravo naroda na revoluciju.

Još jedan politički mislilac izvršio je značajan utjecaj na ideje Francuske revolucije, ali i na tvorce američke Deklaracije neovisnosti. Bio je to Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755), tvorac teorije o podjeli vlasti koju izlaže u svom djelu O duhu zakona. Montesquieu dijeli vlast na izvršnu, zakonodavnu i sudbenu, što je temelj  modernih građanskih demokracija, a  nalazimo ju u većini svjetskih ustava.

Slično kao ranije Hobbes i Locke,  i Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), francuski filozof prosvjetiteljstva, u svojim razmatranjima o društvenom uređenju i suverenitetu, ishodište pronalazi u teorijama prirodnog stanja i društvenog ugovora. Međutim, suprotno Hobbesu,  Rousseau smatra da su ljudi  po prirodi dobri, "slobodni, jednaki i ravnopravni", a ono što ih kvari su civilizacija i kultura. Društveni ugovor (ujedno i naslov njegovog najznačajnijeg djela) bi prema Rousseau trebao osiguravati prava koje su pojedinci imali u prirodnom stanju te volju svakog pojedinca sadržanu u općoj volji, pa tako on kao  najbolji oblik vladavine ističe demokraciju.

Voltaire (1694-1778), predstavnik prosvjetiteljstva, filozof, književnik i povjesničar, također je dao bitan doprinos vrijednostima i idejama Francuske revolucije. Voltaire je prvenstveno bio inspiriran djelima Lockea, Popea i Newtona. Bio je jedan od najistaknutijih boraca za građanska prava i slobode, zagovaratelj vjerske tolerancije, kao i principa odvojenosti crkve od države, strastveni kritičar aristokracije i režima, zbog čega ga mnogi smatraju prethodnikom Francuske revolucije.

Dokumentima pretečama mogli bismo nazvati Ustav  Sjedinjenih Američkih Država (1787) i Američku povelju prava (1789) -  deset amandmana kojima se građanima jamče određena prava i slobode, kao što je sloboda govora zajamčena prvim amandmanom ili pravo  na šutnju zajamčeno petim; U Francuskoj je 1789. godine nastala  Deklaraciju o pravima čovjeka i građanina koja je izraz poznatog zahtjeva Francuske revolucije "libert­é, egalité, fraternité" te predstavlja političko i pravno utjelovljenje ideje ljudskih prava. Svakako najvažnije ideje sadržane u Deklaraciji jesu, da se čovjek  "rađa i ostaje slobodan i jednak u svojim pravima." "Držimo da su ove istine samorazumljive - da su svi ljudi stvoreni jednaki; da ih je njihov stvoritelj obdario određenim neotuđivim pravima; da su među njima život, sloboda i težnja k sreći i da u osiguravanju tih prava ljudi osnivaju vlade koje dobivaju svoje pravične ovlasti na temelju suglasnosti onih kojima vladaju."

Povjesničari često preskaču i prešućuju Deklaraciju o pravima žene i građanke (1791) Olympe da Gauges (7. 5. 1748. - 3. 11. 1793) koja je, shvativši kako u bratstvu i jednakosti nema mjesta za žene, odlučila napisati poseban dokument. Bila je nedugo potom vrlo učinkovito giljotinirana. 

Važniji povijesni dokumenti:

 • Codex Hammurabi - Hamurabijev zakonik, 17-18. st. pr. n. e.
 • Magna Carta Libertatum, 1215.
 • Habeas Corpus Act, 1676.
 • Američka Deklaracija neovisnosti, 1776.
 • Ustav Sjedinjenih Država, 1787.
 • Bill of Rights - Američka povelja prava, 1789.
 • Francuska Deklaracija o pravima čovjeka i građana, 1789.
 • Deklaracija o pravima žene i građanke, 1791.

 

Ideja o međunarodnoj regulaciji prava i sloboda koje bi se trebale odnositi na sve ljude, rađa se polovicom dvadesetog stoljeća, a povod su svakako stradanja u Drugom svjetskom ratu, što je  rezultiralo osnivanjem Ujedinjenih naroda i proglašenjem Opće deklaracije o ljudskim pravima 10. prosinca 1948. godine. Ujedinjeni narodi osnovani su u San Franciscu 1945. godine s ciljem "održanja svjetskog mira i sigurnosti, razvoja prijateljskih odnosa među nacijama i promocije društvenog napretka, boljih životnih uvjeta i ljudskih prava" i ti su ciljevi zapisani u osnivačkoj Povelji Ujedinjenih naroda. Prethodnicom Ujedinjenih naroda smatra se Liga naroda (ideja o međunarodnoj zajednici koja bi imala ulogu održanja svjetskog mira i poretka, potiče od njemačkog filozofa  Immanuela Kanta (1724-1804). Kant ju je shvaćao kao zajednicu slobodnih država koje će promicati svjetski mir), osnovana 1919. godine. Osnivanje Lige je jedan od rezultata Versajskog mirovnog ugovora kojim je završen I. svjetski rat. Glavni ciljevi te međunarodne organizacije bili su održanje svjetskog mira i prevencija rata, razoružanje, rješavanje međunarodnih sukoba pregovorima, a osim toga regulirala je i brojna druga pitanja koja se odnose na područje ljudskih prava, kao što su: uvjeti rada, pravedno postupanje sa starosjediocima i ratnim zatvorenicima, ilegalno trgovanje ljudima, drogama i oružjem, zaštita prava nacionalnih manjina itd.   Liga naroda pokazala se neučinkovitom i nemoćnom organizacijom, koja nije bila u stanju spriječiti II. svjetski rat, pa prema tome ni opravdati svoje postojanje, stoga je ukinuta 1946. godine i postupno zamijenjena Ujedinjenim narodima. Ujedinjeni narodi trenutno imaju 192 države članice u kojima živi 6 milijardi osoba.

 Iako Opća deklaracija o ljudskim pravima nije pravno obvezujuća, danas se smatra međunarodnim standardom ljudskih prava te je nezaobilazno polazište pri izradi pravnih standarda zaštite ljudskih prava u čitavom svijetu. Smatra se da je Deklaracija potaknula i ostvarila brojne pozitivne promjene u svijetu, kao što su dekolonizacija, ukidanje aparthejda, ravnopravnost žena, prava djece, zaštita kulturne baštine, zdravog okoliša, prava starosjedilačkih naroda… Na Svjetskoj konferenciji o ljudskim pravima održanoj 1993. u Beču, pod parolom "Sva ljudska prava za sve", 171 država potvrdila je svoju privrženost ljudskim pravima i obvezala se na podizanje standarda njihove zaštite.

"Sva ljudska prava su opća, nedjeljiva, međusobno ovisna i povezana. Međunarodna zajednica mora ljudska prava razmatrati globalno, na pravedan i jednak način, pod jednakim uvjetima i s jednakim naglascima. Iako se važnost nacionalnih i regionalnih posebnosti te povijesne, kulturne i vjerske razlike moraju uzeti u obzir, države imaju dužnost, bez obzira na svoje političke, gospodarske i  kulturne sustave, promicati i štititi sva ljudska prava i temeljne slobode."

Članak 5 Bečke deklaracije s UN-ove konferencije o ljudskim pravima održane 1993.

Načela iz Deklaracije postala su pravno obvezujuća tek 1966. odnosno 1976. godine, kada su na snagu stupila dva pakta koji su i pravno obvezujući: Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Povelja UN-a, Opća deklaracija o ljudskim pravima te Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, uz brojne druge konvencije sačinjavaju međunarodni sustav zaštite ljudskih prava.

Važnije konvencije i dokumenti:

 • Opća deklaracija o ljudskim pravima, 1948.
 • Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, 1948.
 • Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, 1965.
 • Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, 1966.
 • Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, 1979.
 • Konvencija protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupka ili kazne, 1984.
 • Konvencija o pravima djeteta, 1989.

Komentari

ja sam dakle jesam:
zakon 5/5
12.01.2016. 11:57
:
Pozdrav, svima sam tako sretna davanja iz svoje veliko svjedočanstvo o tome kako sam dobio moju želju iznos kredita od g Abrahama koji je upravitelj Grad bankovni Company, želim brzo iskoristiti ovu priliku da cijeli svijet zna za to, zar gospodin Ivan Žilić iz Hrvatske, bio sam u potrazi za kredit za pokretanje svoje poslovanje u prilog svom poslovanju, troškovi pa sam otišao na internet u potrazi za kredit, kada sam došao preko neke lenders koji varaju i prevare s mene malo novca u tom procesu vremena sam zbunjen i ne znam što da radim, jer je malo novca sam imala sa sobom odveli onih lažnih gadova koji sebe nazivaju pravi zajam lenders, tako da na jednoj vjernoj dan kao što sam bio pregledavanja preko interneta traženja posao sam došao preko nekih svjedočenja komentirao na forumu jedna gđa Katica, i gđa Monica o tome kako oni dobiju kredit od grada bankovni tvrtke E-mail: citybankloan123@gmail.com pa sam rekao sebi da moram dati ovo suđenje, jer sam bio tako prestrašen u vezi ono što drugi zajmodavci učinio za mene, pa sam otišao naprijed uzeo svoju osobnu e-mail adresu koja je bila u tim komentarima na forumu pa sam kontaktirao mu da ga informira da sam bio radovi su mu neki kupci koji su dobili kredit od njegova tvrtka, gospodin Adam, i gđa Monica Luis, pa kad je čuo da je jako sretna zbog toga, on mi da sam u pravom društvu sigurni gdje ja mogu dobiti moje želje iznos kredita, dali su mi dužnik obrazac kreditnog zahtjeva popuniti i vratiti, ja sam sve to, s obzirom na sve ih je moja potrebne informacije radi o meni, tako da sam bio s obzirom na uvjete i stanje njihove tvrtke sve išlo glatko, bez ikakve zadrške, u ne manje od 24hours sam bio obaviješten da moj kredit važećem zbroja od 7.000.000 eura je registriran i odobren od strane kreditnog odbora fonda, tako da u tom procesu vremena bio sam tako sretna kad su mi rekli da će ih poslati bankovne detalje, ali sam bio malo skeptičan da radiš pa sam rekao imam povjerenja i vjerujem u tu vjerovniku nazvati gospodina Abrahamu i dao ih bankovnim računom tako iznenađujuće i primiti i upozorenje od moje banke, da je moj račun je zaslužan zbroj 7.000.000 eura po MrAbraham. Tako sam hitno mu e-mail da imam primim kredit uspješno, pa je moja draga braćo i sestre vani još uvijek u potrazi za pravi zajam tvrtki ću savjet da Vas kontaktirati gospodina Abrahama s tom istom e-mail: citybankloan123@gmail.com i ja znam da će vam pomoći s vašim želja iznos kredita u redu, e-mail njima danas i bit će vam drago što ste učinili. Ivan Žilić iz HRVATSKE
05.05.2016. 04:55
:
pozdravi
Zovem se JOHANNA STENZ.
Samo podijeliti ovaj trenutak zabave s vama.
Upravo sam dobio kredit od 30.000 € u velikom francuskom trgovcu.
S njim sam imao ukupno zadovoljstvo.
Trenutno, ja sam najsretnija žena na svijetu.
A to, zahvaljujući jednom čovjeku.
Bog je taj koji je stavio na moj put.
A ja idem da dijele to svjedočanstvo s vama.
Njegovo ime je CHARLY KERKIR.
To je čovjek koji se uvijek poštuje svoje obveze.
To je čovjek od riječi.
To je jedinstven.
Ako ste u potrebi da se posuditi novac,
Molim vas da se obratite njima.
To je vrlo učinkovit čovjek spreman s pouzdanim dokumentima.
Ja samo napraviti jednu uplatu prije nego što se dobije moj kredit.
Za više informacija o ovom čovjeku,
Kontaktirajte me putem e-maila: johannastenz132@gmail.com
Ili se obratite vjerovniku na: charlykerkir@gmail.com

hvala
12.03.2017. 00:53
:
pozdravi
Zovem se JOHANNA STENZ.
Samo podijeliti ovaj trenutak zabave s vama.
Upravo sam dobio kredit od 30.000 € u velikom francuskom trgovcu.
S njim sam imao ukupno zadovoljstvo.
Trenutno, ja sam najsretnija žena na svijetu.
A to, zahvaljujući jednom čovjeku.
Bog je taj koji je stavio na moj put.
A ja idem da dijele to svjedočanstvo s vama.
Njegovo ime je CHARLY KERKIR.
To je čovjek koji se uvijek poštuje svoje obveze.
To je čovjek od riječi.
To je jedinstven.
Ako ste u potrebi da se posuditi novac,
Molim vas da se obratite njima.
To je vrlo učinkovit čovjek spreman s pouzdanim dokumentima.
Ja samo napraviti jednu uplatu prije nego što se dobije moj kredit.
Za više informacija o ovom čovjeku,
Kontaktirajte me putem e-maila: johannastenz132@gmail.com
Ili se obratite vjerovniku na: charlykerkir@gmail.com

hvala
12.03.2017. 00:53
:
pozdravi
Zovem se JOHANNA STENZ.
Samo podijeliti ovaj trenutak zabave s vama.
Upravo sam dobio kredit od 30.000 € u velikom francuskom trgovcu.
S njim sam imao ukupno zadovoljstvo.
Trenutno, ja sam najsretnija žena na svijetu.
A to, zahvaljujući jednom čovjeku.
Bog je taj koji je stavio na moj put.
A ja idem da dijele to svjedočanstvo s vama.
Njegovo ime je CHARLY KERKIR.
To je čovjek koji se uvijek poštuje svoje obveze.
To je čovjek od riječi.
To je jedinstven.
Ako ste u potrebi da se posuditi novac,
Molim vas da se obratite njima.
To je vrlo učinkovit čovjek spreman s pouzdanim dokumentima.
Ja samo napraviti jednu uplatu prije nego što se dobije moj kredit.
Za više informacija o ovom čovjeku,
Kontaktirajte me putem e-maila: johannastenz132@gmail.com
Ili se obratite vjerovniku na: charlykerkir@gmail.com

hvala
12.03.2017. 01:13
:
Nova usluga od 7000 do 900.000 eura

Jeste li je potrebna kako bi se povećali svoju aktivnost
ponuda od 5.000 do 950.000 eura za one u potrebi.
za sve vaše potrebe za više informacija kontaktirajte me.
email: marinela.brand@gmail.com
12.01.2018. 16:53
:
Pozdrav gospođo, Christabel Walter, zajmodavac je legitiman i pouzdan zajam za zajmove
u uvjetima i odredbama jasno i razumljivo uz kamatnu stopu od 2%.
dajemo poslovne zajmove,
Osobni zajmovi, studentski krediti, auto krediti, poslovni krediti, bolnički krediti i zajmovi za plaćanje računa. ako ti
potreban je zajam
sve što morate učiniti je da me kontaktirate izravno putem e-pošte: (evelynaustinloanfirm@gmail.com)
Bog te blagoslovio.
Iskreno,
Gđa. Christabel walter
E-mail: (evelynaustinloanfirm@gmail.com)

Napomena: Svi se odgovori trebaju poslati na: (evelynaustinloanfirm@gmail.com)
22.03.2018. 18:25
:
Pozajmice do 1,000.000 EURO. Bez zaloga uz sudsku overu ugovora u sudu.
Investicijski Kreditii,
Auto krediiti,
Debt Consolidation
Krediitna, linija
Poslovni Kreditii
Gotovinski krediti
Pozajmice online
Hipotekarni krediti
Brzi krediti
Nenamjenski kredit
Prijaviti putem e-maila: (cottagefinancials@gmail.com)
06.04.2018. 02:51
:
Jeste li pokušavali dobiti zajam? Jeste li tražili kako dobiti pristup privatnom zajmodavcu? Jeste li bili zabrinuti za svoju tvrtku i trebate zajam za pokretanje ili proširivanje svoje tvrtke? Jeste li odbijeni zajam od banke? Imate li prevelik dug i tražite zajam kako biste očistili svoje dugove? Svi ti odgovori su ovdje riješeni. Ja sam privatni kreditni zajmodavac koji nudi sve vrste zajmova s najviše 15 milijuna eura. Posjetite nas ako vam danas treba zajam. Spremni smo pomoći. Posjetite nas putem (rodfinancing@gmail.com)
19.04.2018. 04:04
:
Nudimo zajam od 2.000 do 5.000.000.000 eura, u rasponu od 1 do 30 godina uz kamatnu stopu od 3%. Ljubazno se prijavite putem magleauxloanfirm@gmail.com ako ste zainteresirani za zajam.
22.04.2018. 05:45
:
Tražite poslovni kredit, osobni zajam, stambeni kredit, auto
zajam, studentski kredit, dug konsolidacija zajam, unsecured kredita, venture
kapital, itd .. Ili ste odbili zajam od banke ili financijskog
ustanove za jedan ili više razloga. Na pravom ste mjestu
Vaše kreditne rješenja! Ja sam privatni zajmodavac, dajem zajmove
poduzeća i pojedinaca po niskoj i povoljnoj kamatnoj stopi od
2%. Interes. Kontaktirajte nas putem e-pošte
greatfuturefinancialservices@gmail.com
09.07.2018. 12:03
:
Zdravo,
Ovo je da se informiše javnost da je gospođa Morgan Erica, privatni zajmodavac, otvorila finansijsku priliku za sve koji imaju potrebu za finansijskom pomoći. Dati kredite po 2% kamate na pojedince, firme i kompanije pod jasnim i razumljivim uslovima i uslovima. obratite nam se danas putem e-maila kako bismo vam mogli pružiti uslove kredita na: (morganerica007@gmail.com)
12.07.2018. 20:19
:
Zdravo !

Da li vam je potrebna legitimna i brza kreditna usluga?
Trenutno nudimo 3% kredita svih vrsta, biznis kredita, ličnih kredita, automobila kredita, poljoprivrednih kredita ili finansiranja projekta? Nudimo kredite preduzećima i pojedincima širom sveta, konsolidaciju duga, iako imate
niske kreditne rezultate i teško je dobiti kredite od lokalnih banaka ili bilo koje finansijske institucije? , a sada imaš teško da se baviš svojom bankom ili bilo kojom drugom finansijskom institucijom? Da li vam je potreban hitan kredit ako da pošaljete e-mail preko nas
(ryanloaninvestment001@outlook.com) dajemo sve vrste kredita.

Prijavite se odmah i odmah uzmite novac!

* Borz između 5.000 i 50.000.000 dolara
* Odabir od 1 do 30 godina za otplatu.
* Fleksibilni uslovi kredita.

Svi ovi planovi i više, kontaktirajte nas sada.

kontaktirajte nas putem e-maila: za kreditnu kompaniju koja mi je pomogla ovdje su njihovi kontakt detalji (ryanloaninvestment001@outlook.com)


S poštovanjem
Menadžment
17.07.2018. 15:06
:
Želim zahvaliti gospodinu westhoodu da mi dajem zajam. Našao sam svjedočenje o tome kako je prijatelj dobio zajam od apexloans i podnijela sam zahtjev za kredit i dobio moj kredit. Ako vam je potreban hitni kredit danas, izbjegavajte prijevare s interneta i danas se prijavite za besplatne zajmove putem e-pošte; apexloans@yahoo.com
08.10.2018. 16:45
:
Dragi tražioci kredita

U bilo kakvim finansijskim poteškoćama? Da li želite da započnete svoj biznis? Ova kreditna kompanija osnovana je organizacija za ljudska prava širom svijeta s jednim ciljem pomoći siromašnima i ljudima sa finansijskim poteškoćama u životu. Ako želite da se prijavite za kredit, vratite nam se s detaljima ispod email: elenanino0007@gmail.com

Ime:
Potreban iznos kredita:
Trajanje zajma:
Broj mobitela:

Hvala i Bog blagoslovi
POVJERENJE
Elena
18.10.2018. 09:44
:
Nudimo Novcane Pozajmice: Osobni krediti, Poslovni krediti, stambeni krediti (hipoteka), Auto krediti, studentski krediti, investicije, partnerstvo i refinance. Možete nas kontaktirati sada danas putem na:

E-mail: 365creditunion@3mail.ie
01.12.2018. 10:56
:
Ja sam Sophia Arise. Želim dati pouzdano svjedočanstvo o tome kako sam dobio kredit kroz KREDITNO ULAGANJE GEORGE KENNETH-a. Dobio sam kredit od 58,000 eura. NAPOMENA: Ako ste zainteresirani za d obivanje kredita, kontaktirajte VIA EMAIL: georgekennethloaninvestment@gmail.com
30.12.2018. 14:18
:
Dobar dan,

Nudimo kredite po niskoj kamatnoj stopi i to je za sve zainteresirane bez obzira na vaše financijsko stanje, probna će vas uvjeriti. Ako ste zainteresirani, kontaktirajte nas putem e-maila hopkinsonloan@outlook.com.

Hvala.
20.01.2019. 11:44
:
Pozdrav, ja sam gdica SOFIJA ROSA. Iz Zagreba u Hrvatskoj želim dati pouzdano svjedocanstvo o tome kako sam dobio kredit od gospode Vladimire Financial Investor. Dobio sam zajam od 50000 €. NAPOMENA: Ona je pouzdana i autenticna Ako je netko zainteresiran za dobivanje kredita, molimo kontaktirajte njezin VIA EMAIL: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
30.01.2019. 03:36
:
Vi koji želite posuditi novac. Vi ste poslovni direktor, privatni investitor, odnosno osoba s potrebom za ubrzanim financiranjem zbog situacije. Ovdje je prilika za posuditi novac online za 48 sati, nudim vam zajam od 10.000 do 500.000 eura do 5.000.000,00 eura. Ovdje je naša e-pošta: ritaguerrero130@gmail.com
06.02.2019. 17:37
:
Vi koji želite posuditi novac. Vi ste poslovni direktor, privatni investitor, odnosno osoba s potrebom za ubrzanim financiranjem zbog situacije. Ovdje je prilika za posuditi novac online za 48 sati, nudim vam zajam od 10.000 do 500.000 eura do 5.000.000,00 eura. Ovdje je naša e-pošta: ritaguerrero130@gmail.com
06.02.2019. 17:38
:
Krediti i investicije nude se na 3%

Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
27.04.2019. 18:59
:
Krediti i investicije nude se na 3%

Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
27.04.2019. 19:00
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
27.04.2019. 19:00
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
27.04.2019. 19:01
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
27.04.2019. 19:01
:
Moje ime je Jessica Haver i ja sam iz Teksasa u SAD-u, upravo sam dobila kredit od tvrtke za zajmove Susan James upravo sada i čula sam za tu tvrtku i mislila sam da je to lažna tvrtka, ali sada sam toliko sretna što mi je ova tvrtka pomogla i 100% ova tvrtka je stvarna tako da svatko tko treba kredit ovo je prava tvrtka za primjenu od sada sam podnio zahtjev za kredit za moje poslovanje od 14.000.000,00 USD i ova mi je tvrtka bez odlaganja pomogla, tako sam sretna što svjedočim toj tvrtki jer sam Vidio sam da to rade drugi ljudi i sretan sam što sam među ljudima koji dijele svjedočanstvo o tome kako mi je ova tvrtka pomogla, tako da svatko, ako trebate pravi zajam, vaš je pomoćnik ovdje. njihov kontakt na:susanjamesloanfirml07@gmail.com ili putem web-lokacije:susanjamesloanfirm.wixsite.com/loan-officer
03.05.2019. 15:09
:
Pozdrav svima mi smo Sun Trust Financial Service certificirani i registrirani od strane vlade nudimo sve vrste kredita po vrlo niskim kamatnim stopama 2%. Imajte na umu da nudimo bilo koji iznos kredita (sredstva) bez ikakvog oblika registracije ili naknade za transfer. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-pošte:
suntrustfinancialhome@gmail.com
22.05.2019. 07:11
:
Pozdrav svima mi smo Sun Trust Financial Service certificirani i registrirani od strane vlade nudimo sve vrste kredita po vrlo niskim kamatnim stopama 2%. Imajte na umu da nudimo bilo koji iznos kredita (sredstva) bez ikakvog oblika registracije ili naknade za transfer. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-pošte:
suntrustfinancialhome@gmail.com
22.05.2019. 07:13
:
Dragi tražitelji kredita

Imate li financijskih poteškoća? Želite li pokrenuti vlastiti posao? Ova je tvrtka za zajam osnovana organizacijama za ljudska prava širom svijeta s jedinom svrhom pomoći siromašnima i osobama s financijskim poteškoćama u životu. Ako želite podnijeti zahtjev za kredit, vratite nam se s detaljima ispod e-pošte: elenanino0007@gmail.com

Ime:
Potreban iznos zajma:
Trajanje kredita:
Broj mobitela:

Hvala vam i Bog vas blagoslovio
SAMOUVJERENOST
Elena
25.05.2019. 04:16
:
Pluralna finansijska usluga


* Licni zajam
* Profesionalni kredit
* Industrijski kredit
* Komercijalni kredit
* Kredit za pokretanje biznisa
* Osobni projektni zajam
* Hipotekarni kredit

E-pošta: infos.kredit700@gmail.com

Whatsapp: +33 7 56 81 46 01
31.05.2019. 02:07
:
Trebate hitno kredit: Veronika.verakova@hotmail.com
Potrebno vam je financiranje za vaš dom, za svoju tvrtku, za kupnju automobila, za kupnju motocikla, za stvaranje vlastitog posla, za vaše osobne potrebe, više sumnje. Osobne kredite odobravam od 5.000 do 50.000.000 eura uz nominalnu kamatnu stopu od 2% bez obzira na iznos. U zahtjevu za kredit navedite točan iznos koji želite i datum dospijeća. Za više informacija, kontaktirajte nas na ovu adresu e-pošte:

E-mail: Veronika.verakova@hotmail.com
E-mail: Veronika.verakova@hotmail.com

Postoje rješenja za dobivanje brzog kredita !

Primite moje najistaknutije pozdrave
02.06.2019. 04:00
:
Da li vam je potreban kredit? nudimo sve vrste kredita kao što su Osobni zajmovi, Krediti za konsolidaciju duga, Venture Capital, Poslovni zajam, Obrazovni kredit, Kućni zajam i Zajam iz bilo kojeg razloga i hitnih potreba !. sa kamatnom stopom od 3% Da li vas je banka odbila? Imate li loš kredit? Imate li neplaćene račune? Jeste li u dugovima? Trebate li osnovati posao? Više se ne brinite jer smo tu da vam ponudimo priliku da dobijete kredit. Naš kredit se kreće od bilo kojeg iznosa po vašem izboru. Ako ste zainteresirani, kontaktirajte nas na ovu e-mail adresu: Obavezno: ________ 5. Trajanje: _____ 6. Pol: _____ 7. Zanimanje: ________ 8. Mjesečni prihod: _______ 9. Datum rođenja: ________ 10. Broj telefona: _________ Email: pravexfinancialservice@gmail.com
Whatsapp +34631881585
10.06.2019. 22:15
:
Da li vam je potreban kredit? nudimo sve vrste kredita kao što su Osobni zajmovi, Krediti za konsolidaciju duga, Venture Capital, Poslovni zajam, Obrazovni kredit, Kućni zajam i Zajam iz bilo kojeg razloga i hitnih potreba !. sa kamatnom stopom od 3% Da li vas je banka odbila? Imate li loš kredit? Imate li neplaćene račune? Jeste li u dugovima? Trebate li osnovati posao? Više se ne brinite jer smo tu da vam ponudimo priliku da dobijete kredit. Naš kredit se kreće od bilo kog iznosa po vašem izboru. Ako ste zainteresirani, kontaktirajte nas na ovu e-mail adresu: Obavezno: ________ 5. Trajanje: _____ 6. Pol: _____ 7. Zanimanje: ________ 8. Mjesečni prihod: _______ 9. Datum rođenja: ________ 10. Broj telefona: _________ Email: pravexfinancialservice@gmail.com
Whatsapp +34631881585
13.06.2019. 01:01
:
Podnijeti zahtjev za kredit od oko 2000 do 10 milijuna eura u ovoj renomiranoj tvrtki. primijeniti sada putem magleauxloanfirm@gmail.com ili Whatsapp na +14422457595. i dobiti brz zajam.
25.06.2019. 08:42
:
Zdravo, prestani trošiti svoj novac, dođi uzeti svoj kredit bez obzira kod kuće to je uvjerljivo 100% .mail: creditoveloce9@gmail.com.
26.07.2019. 10:17
:
Trebate zajam od 2.000 do 500.000 eura?
Za vaše osobne ili profesionalne potrebe?
Za hitne zahtjeve, molimo kontaktirajte nas spremno. E-adresa: globalfinance897@gmail.com
whatsapp: +33 7 56 91 83 40
03.08.2019. 09:54
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
04.08.2019. 23:14
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
04.08.2019. 23:19
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
04.08.2019. 23:20
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
04.08.2019. 23:21
:
Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
Kontaktirajte putem aplikacije WhatsApp: +16014560144
za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju
14.09.2019. 08:36
:
Stojim vam na raspolaganju zajam novac od 2.000 € do 8.000.000 € uz kamatnu stopu od 2% godišnje na vrlo jednostavnim uvjetima za sve ljude koji mogu platiti bez razlike kontaktirajte me E-mail: lorenzo.monguelfo@gmail.com
Viber : +33752105567
15.09.2019. 02:47
:
Stojim vam na raspolaganju zajam novac od 2.000 € do 8.000.000 € uz kamatnu stopu od 2% godišnje na vrlo jednostavnim uvjetima za sve ljude koji mogu platiti bez razlike kontaktirajte me E-mail: lorenzo.monguelfo@gmail.com
Viber : +33752105567
15.09.2019. 02:48
:
Stojim vam na raspolaganju zajam novac od 2.000 € do 8.000.000 € uz kamatnu stopu od 2% godišnje na vrlo jednostavnim uvjetima za sve ljude koji mogu platiti bez razlike kontaktirajte me E-mail: lorenzo.monguelfo@gmail.com
Viber : +33752105567
15.09.2019. 02:48
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
15.09.2019. 02:49
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
15.09.2019. 02:49
:

100% financiranje novca zajma. 100% povjerenje :: Sonia1pitalua@gmail.com , Dakle, ako vam treba novac, molim vas da mi odgovorite kako bih mogao poslati svoj prijedlog. Moja kamatna stopa je 2% i pokriva cijeli kredit. Moja sposobnost za proširenje sredstava do 650.000 eura. Moja e-adresa :: sonia1pitalua@gmail.com
Whatsapp: +22 968 682 459 Viber: +22 968 682 459
20.09.2019. 07:49

Dodajte komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail: (nije obavezno)
Tekst:
10 manje 4 =